Artikel 1. Definities

1.1. Renee Boelaars: de eenmanszaak Renee Boelaars, gevestigd te Amersfoort en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 76171795.

1.2. De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Renee Boelaars een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4. Diensten: alle diensten die Renee Boelaars voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het als coach geven van begeleiding en coaching, online of offline, op het gebied van talentontwikkeling, mindset, persoonlijke ontwikkeling, inzichten in carriere mogelijkheden. Tevens het aanbieden van online trainingen.

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Renee Boelaars en de klant krachtens welke Renee Boelaars de dienst zal uitvoeren.

1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig van de klant.

1.7. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.

1.8. Advies: het resultaat van de werkzaamheden van Renee Boelaars.

1.9. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Renee Boelaars worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.

1.10. Website: www.renee-boelaars.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Renee Boelaars gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, voorstellen, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door ondertekening van een overeenkomst van opdracht of opdrachtbevestiging, dan wel een akkoord via de e-mail of een bestelling via de website, verklaart de klant dat zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Renee Boelaars en dat zij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden en/of leveranciers die door Renee Boelaars zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.

2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

Artikel 3. Offertes, voorstel en aanbiedingen

3.1. Een voorstel van Renee Boelaars is geldig voor het in het voorstel aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is het aanbod geldig tot 14 dagen na de datum waarop het aanbod aan de klant is medegedeeld. Als de klant een aanbod niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod. Tevens is het aanbod onder voorbehoud van beschikbaarheid.

3.2. Renee Boelaars zal in het aanbod aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van het aanbod. De in het aanbod genoemde prijzen gelden voor de in het aanbod genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In het aanbod staat tevens de overeengekomen prijs van de gekozen dienst.

3.3. Renee Boelaars behoudt zich het recht voor om het overeengekomen bedrag voorafgaand aan de start van het programma aan de klant te factureren alvorens Renee Boelaars start met de uitvoering van de opdracht.

3.4. De in het aanbod genoemde prijzen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

3.5. Afspraken over deadlines worden in het aanbod schriftelijk overeengekomen. Indien levering door Renee Boelaars afhangt van feedback of input van de klant, is Renee Boelaars nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. Renee Boelaars is dan gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven.

3.6. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Renee Boelaars het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

3.7. Renee Boelaars is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in het aanbod wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

3.8. Alle door Renee Boelaars gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btw en overige vastgestelde heffingen en/of retributies en kosten van derden voor advies tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.9. Renee Boelaars behoudt zich het recht om prijzen te wijzigen. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.

3.10. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Renee Boelaars zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van het aanbod, dan is Renee Boelaars bevoegd deze wijzigingen te wijzigen in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.

3.11. In geval van een programma met een vooraf bepaalde duur is de klant is zelf verantwoordelijk voor het tijdig inplannen van afspraken of coachingsessies. Niet tijdig ingeplande afspraken en/of sessies komen te vervallen na afloop van de duur van de overeenkomst. Tevens kan door de klant geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet genoten onderdelen van de opdracht in welke vorm dan ook.

3.12. In uitzondering op artikel 3.11 kan, tenzij anders overeengekomen, het programma enkel met maximaal 4 weken worden verlengd indien de klant ziek is geweest dan wel met vakantie is geweest.

Artikel 4. Overeenkomst en meerwerk

4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Renee Boelaars verricht inhoudende de aanvaarding van een voorstel of een aanbieding.

4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.

4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Renee Boelaars binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.

4.4. Renee Boelaars heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.

4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Renee Boelaars zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.

4.6. Indien de klant een overeenkomst met Renee Boelaars wenst te ontbinden komt haar dit recht enkel toe indien zij overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden. Indien de klant de overeenkomst voor aanvang van de uitvoering van de opdracht wil annuleren is de klant verplicht een vergoeding te betalen van 25% van het in de bevestigingse-mail opgenomen overeengekomen bedrag. Bij tussentijdse ontbinding van een programma blijft de klant onverminderd gehouden tot betaling van het volledige overeengekomen bedrag.

4.7. Indien Renee Boelaars, door omstandigheden ten tijde van het aanbod of de bevestigingse-mail onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in het aanbod of opdrachtbevestiging, is Renee Boelaars gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan de klant in rekening te brengen. Indien de klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Renee Boelaars in rekening wenst te brengen, heeft de klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Renee Boelaars uitgevoerde werk te vergoeden. De vergoeding is te allen tijde minimaal 25% van het overeengekomen bedrag.

4.8. Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de klant kan de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden. De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door de klant zijn voor rekening van de klant. Renee Boelaars zal, voor zover dit binnen zijn mogelijkheden ligt, voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten.

4.9. Renee Boelaars behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5. Rechten en verplichtingen voor Renee Boelaars

5.1. Renee Boelaars garandeert dat de aan haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

5.2. Renee Boelaars spant zich in om de gegevens die Renee Boelaars voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Renee Boelaars met de klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

5.4. Renee Boelaars is gerechtigd om voor promotionele doeleinden zoals reviews de gegevens (naam, bedrijfsnaam en functie) van de klant te publiceren op de website van Renee Boelaars en/of overige promotionele uitingen van Renee Boelaars.

5.5. Renee Boelaars is gerechtigd om, indien de klant in gebreke is met het nakomen van zijn betalingsverplichting, het recht om deelname op te schorten.

5.6. Renee Boelaars werkt voornamelijk online en zorgt zelf voor een locatie waar de eventuele offline sessies kunnen plaatsvinden. Indien de klant kenbaar maakt de sessie op een andere locatie te willen laten plaatsvinden, kan er in overleg met Renee Boelaars een andere afspraak worden ingepland. Eventuele kosten voor het reserveren/gebruik van deze andere locatie zijn voor rekening van de klant.

5.7. Renee Boelaars behoudt zich het recht voor om in overleg met de klant het programma voortijdig en op initiatief van Renee Boelaars te beëindigen. De klant ontvangt in dat geval een restitutie pro rato waarvoor geen diensten zijn verricht.

5.8. Renee Boelaars behoudt zich het recht voor om de opdracht te verlengen met de duur van een door haar ingeplande vakantie.

Artikel 6. Rechten en verplichtingen voor de klant

6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

6.2. De klant dient Renee Boelaars te voorzien van alle juiste gegevens waarvan de klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Renee Boelaars onverwijld op de hoogte te stellen, dan wel op de hoogte te laten stellen door een derde, van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Renee Boelaars om verzoekt.

6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Renee Boelaars zijn verstrekt, heeft Renee Boelaars het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

6.4. De klant stelt Renee Boelaars steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bankrekeningnummer.

6.5. Bij klachten over de door Renee Boelaars geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten zo spoedig mogelijk kenbaar te maken aan Renee Boelaars doch binnen 30 dagen na afronding van het programma. De klant vrijwaart Renee Boelaars één jaar na levering van alle diensten van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.

6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die Renee Boelaars nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Renee Boelaars niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

6.7. Wanneer Renee Boelaars inloggegevens aan de klant verstrekt dan is de klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Renee Boelaars is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.

6.8. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Renee Boelaars tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

6.9. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een e-book of online cursus, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt de klant toegang tot zijn/haar aankoop. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij/zij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

6.10. De klant wordt in de gelegenheid gesteld via WhatsApp vragen te stellen. Renee Boelaars zal op werkdagen deze vragen binnen 72 uur, met uitzondering van vakanties, het weekend en feestdagen, beantwoorden.

6.11. In aanvulling op artikel 6.10 zal Renee Boelaars op werkdagen binnen 72 uur, met uitzondering van vakanties, het weekend en feestdagen, reageren op vragen die per e-mail worden gesteld.

Artikel 7. Levering en levertijd

7.1. De door Renee Boelaars te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met de klant vastgesteld. De door Renee Boelaars opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant.

7.2. Een door Renee Boelaars vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Renee Boelaars niet van rechtswege in verzuim.

7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Renee Boelaars, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Renee Boelaars mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2 en de gegevens die noodzakelijk zijn om de dienstverlening te kunnen uitvoeren.

7.5. Aan de leveringsplicht van Renee Boelaars zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Renee Boelaars geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

Artikel 8. Betaling

8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

8.2. Alle door Renee Boelaars verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Renee Boelaars biedt de mogelijkheid om het overeengekomen bedrag in 1 of 2 termijnen te betalen.

8.3. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is. Tevens vervalt de mogelijkheid tot termijnbetaling en zal het resterende bedrag direct en in zijn totaliteit opeisbaar zijn door Renee Boelaars.

8.4. In geval van niet-tijdige betaling kan Renee Boelaars besluiten haar werkzaamheden stil te leggen tot het moment van betaling. Indien een niet-tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan Renee Boelaars besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen.

8.5. Bij een niet-tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW bedragen en tevens de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.

8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8.7. In bovenstaande gevallen heeft Renee Boelaars voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor de klant die hierdoor mocht ontstaan.

8.8. De klant gaat er mee akkoord dat Renee Boelaars elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Renee Boelaars zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.

8.9. De klant kan bezwaren tegen de door Renee Boelaars verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Renee Boelaars kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Renee Boelaars een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

8.10. Indien betaling plaatsvindt via automatische incasso maar incasso onmogelijk blijkt, bijvoorbeeld vanwege onvoldoende saldo op de rekening van de klant of vanwege een door de klant verkeerd opgegeven rekeningnummer, dan is de klant €15,- administratiekosten verschuldigd per niet-geslaagde automatische incasso.

8.11. Alle door Renee Boelaars geleverde producten en diensten blijven eigendom van Renee Boelaars totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Renee Boelaars zijn voldaan.

Artikel 9. Voorbehoud van eigendom & intellectueel eigendom

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, offertes, voorstellen, aanbiedingen, modellen, werkboeken, video’s, teksten, templates, audiobestanden, technieken, instrumenten alsmede voorbereidend materiaal en uitgebrachte rapportages berusten uitsluitend bij Renee Boelaars tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2. De door Renee Boelaars geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3. De inhoud van de website, de werkboeken en de online leeromgeving, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Renee Boelaars en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Renee Boelaars.

9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Renee Boelaars ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Renee Boelaars, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

9.5. Renee Boelaars is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Renee Boelaars plaatst of aan Renee Boelaars toestuurt in het kader van de dienstverlening. Indien de door de klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Renee Boelaars vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.

9.6. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 en artikel 14.6 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

9.7. Bij inbreuk heeft Renee Boelaars recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1. Iedere overeenkomst tussen Renee Boelaars en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst waarbij Renee Boelaars gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. Renee Boelaars kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten of de mate waarin het leveren van de diensten bijdraagt aan het door de klant en Renee Boelaars gestelde doel.

10.2. De klant is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van handelingen zoals door Renee Boelaars zijn geadviseerd.

10.3. De inhoud van de sessies en de werkboeken zijn niet bedoeld ter vervanging van medisch advies van een psycholoog of psychiater. Het gebruik van het programma en eventuele beslissingen die genomen worden naar aanleiding van de sessies en/of het programma, is voor eigen verantwoordelijkheid van de klant. Renee Boelaars aanvaard geen aansprakelijkheid in welke vorm dan ook. Renee Boelaars behoudt zich het recht voor de sessies te staken totdat er contact is geweest met een medisch specialist, psycholoog of psychiater indien zij dit nodig acht.

10.4. Indien Renee Boelaars onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 2 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €6.000,-. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door de klant.

10.5. In aanvulling op artikel 10.4 is Renee Boelaars dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Renee Boelaars aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Renee Boelaars toegerekend kunnen worden;
  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

10.6. Renee Boelaars sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Renee Boelaars geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Renee Boelaars.

10.7. Renee Boelaars is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

10.8. De klant vrijwaart Renee Boelaars voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van Renee Boelaars.

10.9. In geval van klachten rondom burn-out, depressie en/of suïcide adviseert/verwijst Renee Boelaars de cliënt naar specialistische medische zorg en kan in geen gevallen aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgen van het niet opnemen van contact met een (para)medici. Wanneer dit bekend is bij Renee Boelaars zal ook altijd geadviseerd worden via de huisarts of GGZ hulp te zoeken.

10.10. Indien de cliënt te maken heeft met psychiatrische- en/of persoonlijkheidsproblematiek wordt de cliënt geacht deze klachten eerst met behulp van behandelingen in de GGZ op te lossen. Indien de cliënt toch start met het programma, wordt geadviseerd dit eerst met de behandeld (para)medisch arts te bespreken.

10.11. Renee Boelaars is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het ondergaan van sessies en/of het deelnemen aan het programma en/of de sessies. Renee Boelaars behoudt zich het recht voor de sessies te staken totdat er contact is geweest met een medisch specialist, diëtist, psycholoog of arts. Het ondergaan van de sessies vallen volledig onder het eigen risico van de cliënt.

Artikel 11. Onderbreking van de diensten en overmacht

11.1. Renee Boelaars is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

11.2. Renee Boelaars is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Renee Boelaars weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Renee Boelaars kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Renee Boelaars een overeenkomst is aangegaan.

11.3. Naast het bepaalde in lid 11.2 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Renee Boelaars onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Renee Boelaars, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, bedrijfsstoringen bij Renee Boelaars, wanprestatie door leveranciers van Renee Boelaars waardoor Renee Boelaars haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Renee Boelaars of diens leveranciers.

11.5. Bij overmacht heeft Renee Boelaars tevens ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Renee Boelaars in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 12. Duur overeenkomst en beëindiging

12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit het aanbod anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door de klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.

12.3. Beide partijen, zowel de klant als Renee Boelaars, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

12.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.3 kan Renee Boelaars de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

 • aan de klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • ten aanzien van de klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
 • het vermoeden bestaat dat de klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
 • de klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Renee Boelaars voortvloeiende verplichting;
 • de klant inbreuk maakt op rechten van derden;
 • de klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Renee Boelaars;
  de klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
 • bij terugkerende betalingsproblemen.

Renee Boelaars zal wegens een beëindiging, zoals bepaald in dit artikel, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.5. Indien de klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die Renee Boelaars vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

12.6. Renee Boelaars behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Renee Boelaars overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij de klant hiervan op de hoogte. Het staat de klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste 7 dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

Artikel 13. Conformiteit

13.1. Renee Boelaars zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in het aanbod overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in het aanbod overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Renee Boelaars in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Renee Boelaars worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Renee Boelaars aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Renee Boelaars.

13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Renee Boelaars te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van Renee Boelaars, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

Artikel 14. Bijzondere bepalingen programma’s, sessies en livedagen Renee Boelaars

14.1. Het is de klant uitdrukkelijk verboden, ongeacht deelname of niet, om een soortgelijk programma of cursus al dan niet met referentie naar of volgens de methode van Renee Boelaars aan te bieden of te doen geven.

14.2. Er is door de klant geen enkel recht of verplichting te ontleden aan het programma of de cursus en ieder handelen van de klant is voor haar eigen rekening en risico. Renee Boelaars aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de klant de aan hem/haar gedoceerde wijze en methode van Renee Boelaars in de praktijk tot uitvoering brengt.

14.3. Renee Boelaars is gerechtigd, indien de klant in gebreke is met het nakomen van de betalingsverplichting jegens Renee Boelaars, het recht op deelname op te schorten totdat de klant aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.

14.4. Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de klant vindt geen restitutie van de factuur plaats. Bij tussentijdse ontbinding van het programma blijft de klant onverminderd gehouden tot betaling van het volledige overeengekomen bedrag.

14.5. De inhoud van de sessies, werkboeken, online content en/of het programma welke door Renee Boelaars worden aangeboden kunnen tijdens de duur van de opdracht aangevuld dan wel gewijzigd worden.

14.6. De door Renee Boelaars aan de klant verstrekte inloggegevens betreffende de online diensten mogen nimmer met derden worden gedeeld.

14.7. Indien de klant over gaat tot annulering van de overeengekomen losse (coaching)sessie, is de klant gehouden tot het betalen van een vergoeding voor de gereserveerde tijd:

 • annulering tot 14 dagen voor de sessie: 30% van het in het voorstel overeengekomen bedrag;
 • annulering tussen tot 7 dagen voor de sessie: 50% van het in het voorstel overeengekomen bedrag;
 • annulering binnen 24 uur voor de sessie: 75% van het in het voorstel overeengekomen bedrag;
 • indien de klant niet op het overeengekomen tijdstip voor de sessie aanwezig is, zal 100% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht worden, dan wel wordt de behandeling bij een programma als uitgevoerd aangemerkt.

14.8. Renee Boelaars geeft de klant binnen het programma één keer de mogelijkheid een ingeplande sessie te verplaatsen, mits dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de sessie aan Renee Boelaars wordt gemeld. Indien niet uiterlijk 24 uur voor aanvang van de sessie contact opgenomen is, of dezelfde sessie voor een tweede keer wordt verplaatst, vervalt de sessie.

14.9. Renee Boelaars spant zich in om te zorgen dat de klant gebruik kan maken van het platform waarop de content van het programma beschikbaar is. Renee Boelaars verschaft echter geen enkele garantie dat het betreffende platform nimmer in onbruik geraakt en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor het (tijdelijk) niet bereikbaar zijn van het platform.

14.10. De klant kan van de mogelijkheid gebruik maken zich te laten toevoegen in een Facebook groep met andere deelnemers van een van de programma’s van Renee Boelaars. De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten die worden verstuurd. Berichten die de klant binnen de Facebook groep verstuurt, mogen geen discriminerende, pornografische, beledigende of bedreigende inhoud bevatten of op enigerlei wijze de wet overtreden. Renee Boelaars is te allen tijde gerechtigd deze informatie zonder opgaaf van redenen te verwijderen of te wijzigen en de klant uit de Facebook groep te verwijderen.

14.10. Renee Boelaars behoudt zich het recht voor de klant te verwijderen bij een livedag indien de klant door het gedrag een livedag belemmert. Restitutie van betaalde gelden is daarbij uitgesloten.

14.11. Indien Renee Boelaars door overmacht (zoals genoemd in artikel 11) genoodzaakt is om een livedag te verplaatsen, behoudt de klant het recht op aanwezigheid voor de livedag voor de nader te bepalen datum.

14.12. Na het einde van de online cursus/training behoudt de klant beperkt het recht om in te loggen op de online leeromgeving, Renee Boelaars geeft in het aanbod aan hoe lang de content beschikbaar blijft. Renee Boelaars streeft ernaar al het materiaal online te houden. Indien Renee Boelaars besluit materiaal te verwijderen of te verhuizen naar een andere website, stelt Renee Boelaars de klant hier drie maanden voorafgaand aan de verhuizing dan wel verwijdering via het bij Renee Boelaars meest recente bekende e-mailadres op de hoogte. De klant is zelf verantwoordelijk voor het, indien mogelijk, tijdelijk downloaden van bestanden.

14.13. De inhoud van de online content en/of het programma welke door Renee Boelaars worden aangeboden kunnen tijdens de duur aangevuld dan wel gewijzigd worden.

Artikel 15. Overige bepalingen en toepasselijk recht

15.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Renee Boelaars en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

15.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Renee Boelaars alleen bindend indien en voor zover deze door Renee Boelaars uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

15.3. Indien Renee Boelaars op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

15.4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

15.5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Renee Boelaars hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

15.6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Renee Boelaars partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

15.7. De klant en Renee Boelaars zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

15.8. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het Arrondissement Den Haag, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Renee Boelaars en de klant tenzij een wettelijke bepaling anders voorschrijft.

versie: april 2022

>